Premaster Sociologisch onderzoek 2

2018-2019

Doel vak

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de elementaire methoden en technieken van kwalitatief onderzoek, in
het bijzonder: interviewtechnieken, observatietechnieken
documentenanalyse en focusgroepen;
(2) de wijze waarop een onderzoeksverslag wordt vormgegeven.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) te bepalen welke onderzoeksvragen een kwalitatieve methode behoeven;
(3) de basale technieken van kwalitatieve dataverzameling toe te passen,
in het bijzonder interviewtechnieken;
(4) onderzoeksdata te analyseren;
(5) gebruik te maken van relevante software voor kwalitatieve
data-analyse, i.h.b. AtlasTi;
(6) de principes van ethische toetsing in eigen onderzoek toe te passen.

Communicatie. De student(e) bezit:
(7) de competentie om onderzoeksresultaten op een gangbare en
overzichtelijke wijze te presenteren in een onderzoeksverslag.

Inhoud vak

Deze cursus bestaat feitelijk uit twee delen. In periode 5 staat het
aanleren van methoden en technieken van kwalitatief onderzoek centraal.
In periode 6 is de cursus gericht op het leren schrijven van een beknopt
onderzoeksverslag.

Deze cursus bestaat in periode 5 uit een hoorcollegedeel in de ochtend,
gevolgd door werkgroepbijeenkomsten in de middag. De hoorcolleges
bieden een inleiding tot de belangrijkste kwalitatieve methoden van
sociologisch onderzoek.
In de werkgroepen en /of practica zullen de studenten begeleid
worden in het afnemen en analyseren van interviews ten behoeve van hun
onderzoeksverslag in P6.

Periode 6 staat in het teken van groepsgewijze begeleiding bij het
schrijven van het onderzoeksverslag over het gekozen subthema.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen en practica.

Toetsvorm

Het hoorcollegedeel in P5 zal worden afgesloten met een afsluitend
tentamen.
Het werkgroepdeel zal in P5 worden getoetst middels een beperkt aantal
practicumopdrachten.
De cursus wordt in P6 afgesloten met een onderzoekverslag.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Studenten in de Premaster Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premasterstudenten
Sociologie. De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van "PM Moderne samenlevingen", "PM Methodologie van Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek Sociologie" en "PM Werkgroep Academisch
Schrijven Sociologie"; Actieve deelname aan "PM Sociologisch Onderzoek
1".

Algemene informatie

Vakcode S_PMSO2
Studiepunten 9 EC
Periode P5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator J.C. Swinkels
Examinator J.C. Swinkels
Docenten J.C. Swinkels
dr. J. Schuster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Practicum