Pensioenrecht

2018-2019

Doel vak

Leerdoelstelling is:
1. De student kent de bronnen en inhoud van het pensioenrecht en kan
complexe pensioenvraagstukken oplossen in de maatschappelijke context
met toepassing van verschillende deelgebieden van het recht,
2. De student kan zelfstandig juridische oplossingen aandragen;
3. De student kan schriftelijk een analyserend betoog formuleren.

Inhoud vak

Er is veel discussie over het pensioenstelsel. De pensioenleeftijd, de
AOW, de vergrijzing, het maatschappelijk verantwoord beleggen door
pensioenfondsen zijn enkele van de maatschappelijke thema's. Het vak
Pensioenrecht richt zich op pensioenen voor werkenden, met name de
werknemers. Dat betreft de zogenaamde tweede pijler van pensioen. De
eerste pijler is de AOW. De derde pijler bestaat uit uit individuele
verzekeringen. Het pensioen is voor werknemers een belangrijke
arbeidsvoorwaarde en voor de werkgever ook dure arbeidsvoorwaarde.
Regels over de bescherming van pensioenaanspraken en de verplichtingen
van werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn in de
Pensioenwet vastgelegd. Het vak pensioenrecht biedt inzicht in de
rechten en verplichtingen van de partijen. Met name wordt behandeld:
- De pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer: hoe komt deze
tot stand, wat is de inhoud en welke verplichtingen vloeien hier uit
voort voor de werkgever;
- De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, een typisch
Nederlands fenomeen vergelijkbaar met algemeen verbindend verklaren van
cao's maar dan met specifieke pensioenuitwerking;
- De verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars bij de
uitvoering van een pensioenregeling;
- Het wijzigen van een pensioenregeling: de voorwaarden, methode en
instemmingsrecht van de ondernemingsraad;
- Pensioen bij fusies en overname: de specifieke pensioenregels bij de
overgang van een onderneming.

Onderwijsvorm

Werkgroepen.
Alle collegeweken uitleg en toelichting.
Collegeweken 5, 6 en 7: hiernaast afzonderlijke casuscolleges met
behandeling van voor tentamen representatieve casussen.

Toetsvorm

Een geroosterd schriftelijk tentamen, dat indien mogelijk digitaal
wordt afgenomen. Open vragen met mogelijkheid van deel MC-vragen.

Literatuur

Delen uit het boek "Pensioen" in de Asser-serie, aangevuld met lijst
van te
bestuderen rechtspraak.
Actualiteiten, toetsvragen en powerpoints worden op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Dit vak is de moeite waard voor alle studenten die in de rechten
opleiding een specialisatie pensioenrecht willen toevoegen aan
ondernemingsrecht, privaatrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht of
notarieel recht.
Het vak is tevens toegankelijk voor bijvakkers en contractanten.

Overige informatie

Pensioenrecht is actueel, maatschappelijk zeer relevant en juridisch
boeiend. Pensioen is een belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde. Hoe een
pensioenregeling tot stand komt, wordt gewijzigd en wordt uitgevoerd,
levert tal van juridische vraagstukken op. Actueel zijn verder vragen
over de betaalbaarheid van de AOW en verhoging van de
AOW-pensioenleefijd, de financiële situatie van pensioenfondsen en
discussies over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Dit vak
wordt aangeboden in samenwerking met de UvA en kan door studenten van
beide universiteiten worden gevolgd. Het vak wordt gegeven door Prof.
Lutjens van de VU en Prof. Van Slooten van de UvA. De colleges vinden
plaats in de VU.

Contact (VU)
Prof. dr. Erik Lutjens
Hoogleraar Pensioenrecht/Professor in Pension Law
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
Expertisecentrum Pensioenrecht
De Boelelaan 1077 - Initium
1081 HV Amsterdam

T (020) 59 86268 | M 06 52 418408 | E e.lutjens@vu.nl |

Aanbevolen voorkennis

Collectief arbeidsrecht.

Algemene informatie

Vakcode R_Pensioenr
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. E. Lutjens
Examinator prof. dr. E. Lutjens
Docenten prof. dr. E. Lutjens

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: