Civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch perspectief

2018-2019

Doel vak

De leerdoelen van het vak zijn:
1. Het kennen en kunnen omschrijven van civielrechtelijke maatregelen
die mogelijk zijn indien sprake is van conflicten tussen de ouders of
indien moet worden ingegrepen vanwege problematiek van de ouders of het
kind. Studenten zijn ervan op de hoogte welke instanties een rol kunnen
spelen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, voordat bepaalde
civielrechtelijke interventies kunnen worden toegepast.
2. Het kunnen uitleggen van algemene verklaringsmodellen voor in
ontwikkeling bedreigde kinderen en probleemgezinnen, en het kunnen
omschrijven van verschillende visies voor gedragsverandering en
hulpverlening en modellen van werkzame mechanismen, zodanig dat
vraagstukken kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld. Studenten hebben
inzicht in de problematiek waarmee zowel het kind als de ouders te maken
kunnen hebben, wat de gevolgen daarvan zijn en weten welke invloed
civielrechtelijke maatregelen daarop kunnen hebben.
3. Bij de analyse van een casus en vraagstukken zowel de juridische als
gedragswetenschappelijke vragen die daarin een rol spelen kunnen
analyseren.

Inhoud vak

Het vak ‘Civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch
perspectief’ richt zich op drie thema’s:
1) civielrechtelijk ingrijpen vanwege conflicten tussen de ouders;
2) ingrijpen vanwege problematiek van de ouders; en
3) ingrijpen vanwege problematiek van het kind.
Na het volgen van het vak, zijn studenten op de hoogte van het juridisch
kader voor het civielrechtelijk ingrijpen in gezinnen, van de redenen
van ingrijpen, en van de invloed die het al dan niet ingrijpen heeft op
betrokkenen, zowel op de korte als de langere termijn.
Aan de orde komen onderwerpen zoals (v)echtscheiding, ouderschapsplan,
(begeleide) omgang, mediation, opvoedingsproblematiek, maatregelen van
kinderbescherming en kinderen in institutionele zorg.

Het inleidende college van het vak bestaat uit een introductie van het
juridisch kader voor het civielrechtelijk ingrijpen in gezinnen.
Daarnaast wordt vanuit gedragswetenschappelijk perspectief
geïntroduceerd om wat voor gezinnen het gaat. Vervolgens zal worden
ingegaan op situaties waarin civielrechtelijk ingrijpen vanwege
conflicten die tussen de al dan niet gescheiden ouders bestaan
noodzakelijk is en wordt besproken welke invloed die conflicten op het
kind en de ouders hebben en op hun onderlinge relatie. Het volgende
onderwerp dat wordt behandeld, betreft het civielrechtelijk ingrijpen
vanwege problematiek van de ouders. Niet alle ouders zijn in voldoende
mate in staat om hun kinderen op te voeden. Wat zijn de gevolgen daarvan
voor het gezin en wanneer is juridisch ingrijpen noodzakelijk? Het derde
en laatste onderwerp betreft het ingrijpen vanwege problematiek die
betrekking heeft op het kind. Om wat voor problemen gaat het en wat zijn
de gevolgen daarvan op korte en langere termijn?

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de
hoorcolleges wordt een onderwerp vanuit juridisch en/of
gedragswetenschappelijk perspectief belicht. Tevens worden gastcolleges
verzorgd door praktijkjuristen en praktijkgedragswetenschappers, zodat
inzicht wordt verkregen in de samenwerking tussen juristen en
gedragswetenschappers in de praktijk. Tijdens de werkgroepen worden aan
de hand van de voorgeschreven literatuur casus- en theoretische vragen
besproken. De studenten met verschillende achtergronden leren met de
vertegenwoordigers van de andere beroepsgroep te communiceren en elkaar
feedback te geven op de analyse van een casus.

Toetsvorm

Tentamen met multiple choice vragen en open vragen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Dit vak is een onderdeel van de interfacultaire minor Gezin, recht en
forensische gedragswetenschappen.
De minor staat ook open voor bijvakkers en contractanten.

Afwijkende intekenprocedure

Maximaal 80 studenten kunnen deelnemen aan deze minor waarvan dit vak een onderdeel is. VOL = VOL

Algemene informatie

Vakcode R_CIvanJPP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Examinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Docenten mr. G.C.A.M. Ruitenberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: